DIAMOND MX-2000

88,00

FILTRO TRIPLEXER HF-50//144//430 MHz